kadrovi o nama škola moduli predavači upisi kontakt


Viktor GotovacViktor Gotovac (1975.) diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998.). Nakon dovršetka poslijediplomskog znanstvenog studija iz Usporednog ustavnog prava na Pravnom fakultetu Srednjeeuropskog sveučilišta u Budimpešti (1999.) radio je kao vježbenik u odvjetničkim uredima u Zagrebu, a potom je izabran za asistenta na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stupanj doktora znanosti stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.), izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti polje pravo/radno i socijalno pravo (2012.) te radi kao docent na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz razvoj akademske karijere surađivao je, kao stručni savjetnik i suradnik, na više projekata Vlade Republike Hrvatske, Europske unije, Vijeća Europe, Međunarodne organizacije rada, UNDP-a, OESS-a, OECD-a, USAID-a, socijalnih partnera i dr., u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Savjetovao izvjestiteljicu pri donošenju mišljenja Europskog gospodarsko-socijalnog vijeća “Republika Hrvatska na putu pridruživanje Europskoj uniji. Proveo više postupaka mirenja i facilitacije.

Sudjelovao je, kao član stručnih radnih grupa i grupa za izradu zakona te kao suautor, u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih tekstova (primjerice, Zakona o radu, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o osnovnom školstvu, Zakona o osobnom asistentu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu).Kadrovi.d.o.o.OIB: 96722427987

Trgovački sud Zagreb

Temeljni kapital 20.000 kn

uplaćen u cijelosti

IBAN HR212360001102142801

Petar Lovrić direktorZagreb, 2. Vrbik br. 3

info@kadrovi.org

098 229 673